โครงการแนะนำ

ข่าวสาร และกิจกรรม

22 สิงหาคม 2565
การเคหะฯ”เปิดบ้านเช่าพร้อมอาชีพ “เคหะสุขประชา”เต็มกำลัง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” ให้เกิดความคล่องตัวและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง พร้อมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวสาร และกิจกรรม

ค้นหาโครงการ