ประวัติบริษัท

 

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ ในการดำเนินงานโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ ภายใต้ชื่อ “เคหะสุขประชา”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชการเกษียณและประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยดำเนินการสร้างบ้านเช่าจำนวน 100,000 หน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) โดยทุกปีจะมีผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัว และเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2568 จะมีผู้มีรายได้น้อยที่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 100,000 ครอบครัว

แนวคิดองค์กร

 • 1.การสร้างบ้านเช่ามาตรฐานสูงราคาประหยัด
 • 2. การยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข โดยการจัดสรรประโยชน์ในรูปแบบเศรษฐกิจสุขประชา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • 2.1 เกษตรอินทรีย์ เช่น พืชระยะสั้น พืชล้มลุก ผลไม้ยืนต้น ฯลฯ
  • 2.2 ปศุสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ไข่เป็ดไล่ทุ่ง ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ฯลฯ
  • 2.3 ตลาด เช่น แผงตลาด ที่จอดรถ ฯลฯ
  • 2.4 ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง เช่น Mini Mall คลังกระจายสินค้า ฯลฯ
  • 2.5 อาชีพบริการในชุมชนและชุมชนข้างเคียง เช่น ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) สร้างงานในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
  • 2.6 อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • 3.การบริหารจัดการดูแลชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี
 • 4.การวางแผนและดำเนินการบริหารระบบจัดจำหน่าย (Distribution) ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จากหน่วยผลิตในแต่ละครัวเรือน ผ่านสู่ ชุมชนของกคช. กว่า 1,000,000 ครัวเรือน ที่เป็นตลาดหลัก รองรับสินค้ารวมถึงจำหน่ายสินค้าไปยังชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ
 • 5.การระดมเงินทุนจากตลาดเงินและลดภาระหนี้ภาครัฐ

แผนการดำเนินงาน

 

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายจัดสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประชา จำนวน 100,000 หน่วยในกรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง

โครงการบ้านเคหะสุขประชา คือ การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้กับผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางในแต่ละครัวเรือน โดยบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของโครงการฯ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและพอเพียงกับการดำรงชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยบริหารจัดการพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร ภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจสุขประชาทั้ง 6 ประเภท ได้แก่

เกษตรอินทรีย์

ปศุสัตว์

ตลาด

ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง

อาชีพบริการในชุมชน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รายชื่อผู้ถือหุ้น

 

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทจำนวน 500 ล้านบาท โดยการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ส่วนภาคเอกชนมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

การเคหะแห่งชาติ

49%

บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
(บริษัทในกลุ่มบางจาก)

25%

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

11%

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด
(บริษัทในกลุ่มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

5%

บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด

5%

บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

2.5%

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.5%

ค้นหาโครงการ