Placeholder image

สินค้าของเรา


สินค้าจากโครงการต้นแบบเคหะเกษตรยั่งยืน


เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โครงการบ้านตัวอย่างและแปลงเกษตรสาธิตใช้ในการศึกษา “โมเดลอาชีพสุขประชา” ด้านเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ ซึ่งเป็น 2 อาชีพ จาก 6 กลุ่มอาชีพสุขประชา เป็นสถานที่ที่ใช้ ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทดสอบสมมุติฐานและศึกษาความเป็นไปได้ในขั้นตอน การผลิตคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาและ ใช้ในการพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป

ในพื้นที่ 1 หน่วย (ครัวเรือน) มีผู้อยู่อาศัย 2 คน โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 40 ตร.ม.เเละพื้นที่เกษตร 40 ตร.ว มีการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของผู้อยู่อาศัย เช่น ทางลาดสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมถึงผู้สูงอายุที่จะใช้เวลาหลังเกษียณสำหรับทำกิจกรรมสร้างความสุข โดยน้อมนำเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริโภคในครัวเรือน เเบ่งปัน เเละสร้างรายได้ ใช้รูปเเบบเกษตรผสมผสานร่วม กับเกษตรทฤษฎีใหม่หมุนเวียน (ตามหลัก BCG model) เช่น เลี้ยงไก่ไข่ปลูกผัก เอาของเสียจากมูลไก่ เศษผักมาทำปุ๋ยเเละนำมาใช้เป็นอาหารปลา เป็นต้น

แนวคิดการออกแบบ


Placeholder image

สินค้าจากโครงการฯ


Placeholder image

ไข่ไก่อารมณ์ดี

Placeholder image

ผักสลัด

Placeholder image

ผักสวนครัว

Placeholder image

ผลไม้

Placeholder image

ต้นอ่อน

Placeholder image

 

ค้นหาโครงการ